صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشدخان: بازی‌های پنج روزۀ چالش بزرگی برای بازیکنان کرکت است

راشدخان: بازی‌های پنج روزۀ چالش بزرگی برای بازیکنان کرکت است

راشدخان، توپانداز مشهور افغانستان که در حال حاضر در لیگ برتر هند در تیم سنرایزر حیدرآباد بازی میکند، گفتهاست که بازیکردن در بازیهای پنجروزه (تست) آرزوی هر کشور و بازیکن است.
 روزنامۀ تایمز هندیا، بهنقل از راشدخان گفتهاست: «تمامی ما بیصبرانه منتظر بازی پنجروزه هستیم. این برایمان یک فرصت است تا مهارتهای خود را بهنمایش بگذاریم. ما برای بازی تست، مورد آزمایش قرار خواهیم گرفت که چهاندازه خوب هستیم. برایمان بهصفت یک تیم، یک چالش بزرگ است. بچهها سخت تلاش دارند و من امیدوارم که در برابر هند خوب بدرخشیم.»
او افزود«بازیکردن در تست، آرزوی هرکشور و بازیکن است و در مدت زمانی کم یک دستآورد بزرگ برای همۀمان است و این بازی یک لحظهیی بهیادماندنی در کرکت افغانستان خواهد بود که در برابر هند بازی میکند. من دیگر نمیتوانم صبر کنم تا بهنام یک بازیکن کرکت تست یاد شوم. من فکر میکنم هیچکس نمیخواهد که بازی را تماشا نکند. مردم در افغانستان دربارۀ کرکت پُرهیجان استند.»
بیشتر موفقیت تیم کرکت افغانستان برمیگردد به بخش توپاندازی و راشدخان نیز فکر میکند که تیماش از این نقطۀ قوت استفاده خواهد کرد.
او، در این باره، گفت: «هرتیم نقطۀ قوت خود را دارد و همه میدانند که افغانستان بهترین حملۀ توپاندازی چرخشی را دارد که ما شاهد برندهشدن بسیاری از مسابقهها نیز بودهایم و ما روی بخشهای توپاندازی و توپزنی، نیز کار کردهایم.»