صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رقابت‌های فوتبال «جام صلح» در ولایت زابل به پایان رسیدند

رقابت‌های فوتبال «جام صلح» در ولایت زابل به پایان رسیدند

در این رقابتها که به هدف تشویق جوانان به صلح و ایجاد همدلی، میان ورزشکاران و جوانان این ولایت برگزار شده بود هشت تیم از بخشهای مختلف زابل شرکت کرده بودند.
رقابتهای فوتبال که زیر نام «جام صلح» در ولایت زابل برگزار شده بودند، روز شنبه (۲۳سرطان) با قهرمانی تیم اتحاد به پایان رسیدند.
در این رقابتها که به هدف تشویق جوانان به صلح و ایجاد همدلی، میان ورزشکاران و جوانان این ولایت برگزار شده بود هشت تیم از بخشهای مختلف زابل شرکت کرده بودند.
تیمهای اتحاد و شیخ متی، دو تیمی بودند که در فرجام این بازیها راه یافته بودند.
مسؤولان برگزاری این رقابتها در زابل، میگویند که برگزاری این رقابتها زمینه را برای شناسایی چهرههای برتر فوتبال این ولایت فراهم میسازد.
محمد ویس عزیزی، آمر ورزشی ولایت زابل در این باره گفت: «برگزاری این رقابتها در پیشرفت فوتبال در این ولایت بسیار سودمند است و ما میتوانیم از این رقابتها استعدادهای نو را برای فوتبال زابل و افغانستان دریافت نمایم.»
همزمان با این، اشتراک کنندهگان این رقابتها نیز برگزاری این نوع پیکارها را برای رشد فوتبال و همدیگر پذیری جوانان بسیار سودمند میدانند: «این بازی در فضای بسیار دوستان انجام شد و ما از برگزاری این رقابتها خرسندیم.»
ویس احمد بشرمل، بازیکن فوتبال در زابل نیز بیان داشت: «ورزش، میتواند جوانان را از اعتیاد دور نگهدارد و میتواند باعث دوستی و شناخت میان ورزشکاران این ولایت شود. ما از برگزار کنندهگان این رقابتها تشکری میکنم که زمینه این بازی را برای ما آماده کرد.»
رقابتهای جام فوتبال صلح در حالی در ولایت زابل به پایان رسید که چندی قبل این ولایت میزبان رقابتهای جام صلح کرکت نیز بود.