صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اشتراک دختران در رقابت‌ بایسکیل‌رانی در ولایت دایکندی

اشتراک دختران در رقابت‌ بایسکیل‌رانی در ولایت دایکندی

مقامها میگویند هدف از برگزاری این رقابت پشتیانی از صلح و همچنان نقش زنان و دختران در ورزش در ولایت دایکندی است.
دو تیم دختران و پسران در یک رقابت یک روزه بایسکیل رانی در ولایت دایکندی، در مرکز افغانستان، اشتراک کردند.
در این رقابت ده دختر و ده پسر اشتراک کردند.
هدف از این رقابت پشتیبانی از صلح و ثبات و همچنان بلند بردن نقش زنان در ورزش در این ولایت بود.
برندهگان این رقابت با اهدای مدال طلا و نقره و جایزه نقدی تقدیر شدند.
این رقابت از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی به همکاری ریاست حمایتهای مردمی اداره مستقل ارگانهای محل راه اندازی شده بود.
محمد حسین سیرت، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی،  گفت هدف این رقابت ورزشی نهادینه ساختن فرهنگ ورزش در جامعه به ویژه برای زنان است.
او گفت چالشهای زیادی سد راه دختران ورزشکار در این ولایت وجود دارند. از آن میان، به گفتۀ او، نگاه سنتی جامعه به ورزش به ویژه بایسکیلرانی برای دختران یک چالش عمده در برابر دختران است.
رحیمه خاوری، رکاب زن، گفت: «مشکلات عمده فراه را دختران ورزشکار را دید سنتی جامعه، نبود امکانات و نبود یک حمایت کننده در بخش ورزش عنوان داشتند.»
در این رقابت، حیات الله از تیم پسران و زاهده از تیم دختران توانستند مقام نخست را بگیرند. 
این در حالی است که سال گذشته نیز ریاست اطلاعات و فرهنگ برای نخستین بار رقابت بایسکیلرانی را در دایکندی برگزار کرد.