صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم فوتبال دمیوند اتلان نیز از سوی یک بازرگان به امتیاز خریداری شد

تیم فوتبال دمیوند اتلان نیز از سوی یک بازرگان به امتیاز خریداری شد

هفتمین دور رقابتهای لیگبرتر فوتبال افغانستان بنیاد رحمانی، امشب با دیدار تیمهای شاهین آسمایی، نمایندۀ حوزۀ کابل و قهرمان چهار دورهای این لیگ و موجهای آمو، نمایندۀ حوزۀ شمال شرق آغاز خواهد شد.
تیم فوتبال د میوند اتلان، نمایندۀ حوزۀ جنوب غرب کشور در لیگبرتر فوتبال کشور، صبح دیروز (یکشنبه، ۱۵ میزان) از سوی احمدجاوید جیحون، یکی از بازرگانان کشور به امتیاز خریداری شد.
بربنیاد قراردادی که میان این بازرگان کشور با فدراسیون فوتبال و لیگبرتر کشور به امضا رسید، قرار است آقای جیحون تیم د میوند اتلان را در هفتمین دور رقابتهای لیگبرتر فوتبال پشتیبانی مالی کند.
پیش از این، تیم شاهین آسمایی را فدا محمد صالح، بازرگان دیگر کشور به امتیاز خریداری کرده است.
قرار است بازیهای هفتمین دور لیگبرتر فوتبال کشور، شام دیروز (یکشنبه، ۱۵ میزان) در میدان سبز فدراسیون فوتبال کشور آغاز شوند.