صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسی به خاطر آرجانتین به افتخارات زیادی پشت پا زده

مسی به خاطر آرجانتین به افتخارات زیادی پشت پا زده

هفتهی گذشته بود که دیهگو مارادونا با انتقاد از لیونل مسی خبرساز شد تا بار دیگر مقایسهی این دو ستارهی بزرگ نقل محافل ورزشی شود. اما یک تفاوت بزرگ این دو ابرستاره این است که دست مسی تا کنون به جام جهانی فوتبال نرسیده است.
با شروع دوبارهی بحث مقایسهی مارادونا و مسی، فرناندو سنیورینی مربی بدنسازی سابق مارادونا به دفاع از مسی برخاسته و حتی گفت که همیشه با خود میگوید ای کاش مسی به  تابعیت اسپانیا درآمده بود و قهرمانی جام جهانی، افتخاری که استحقاقش را دارد، را بدست آورده بود.
سینیورینی در گفت و گو با رادیو ویا ترینیداد گفت:» ای کاش مسی به تابعیت اسپانیا درآمده بود و حالا یک قهرمانی جام جهانی در کارنامه داشت. البته اگر این اتفاق میافتاد حالا به او انتقاد میکردند که نخواسته در تیم ملی کشورش بازی کنه و وطنش را فروخته. شک نکنید به او وطنفروش میگفتند. بله، مسی برای کشورش به امتیازهای زیادی پشت پا زده است».
سنیورینی در ادامه گفت:» مسی مجبور نیست به تیم ملی آرجانتین برگردد. اگر خودش نخواهد هیچکس نمیتواند او را به این کار مجبور کند. به خاطر میلیونها هواداری که او را ستایش میکنند، مسی نمیتواند با گرفتن این تصمیم بهای انتقادات بیرحمانهی بعدی را بپردازد. کسانی که میگویند مسی در آرجانتین کمفروشی میکند، سرود ملی کشورش را نمیخواند و به پیراهن تیم ملی کشورش تعصب ندارد. به اعتقاد من فضایی که در آرجانتین در مورد مسی بوجود آمده شایستهی ستارهای به بزرگی او نیست».