صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری رقابت‌های گزینشی تیم سنوکر شهر کابل

برگزاری رقابت‌های گزینشی تیم سنوکر شهر کابل

قرار است در پایان این رقابتها ۱۶چهرۀ برتر برای تیم انتخابی سنوکر کابل برگزیده شوند و سپس برای بدست آوردن عضویت تیم ملی سنوکر کشور با ۱۶چهره از ولایت ‎‌های کشور با هم رقابت کنند.
رقابتهای گزینشی تیم سنوکر شهر کابل، دیروز آغاز شدند. در این رقابتها نزدیک به  ۶۰ ورزشکار از سراسر باشگاههای سنوکر شهر کابل برای ده روز با هم رقابت خواهند کرد. هدف از برگزاری این رقابتها انتخاب چهرههای برتر به تیم ملی سنوکر کشور گفته شده است.
محبوب دارابی، رییس فدراسیون سنوکر در این باره گفت: «هدف ما از برگزاری این رقابتها این است که ما بتوانیم چهرههای تازه و جوان را به تیم ملی دعوت کنیم تا بتوانیم از میدانهای جهانی افتخارات بدست بیاوریم.»
قرار است در پایان این رقابتها ۱۶چهرۀ برتر برای تیم انتخابی سنوکر کابل برگزیده شوند و سپس برای بدست آوردن عضویت تیم ملی سنوکر کشور با ۱۶چهره از ولایت ‎‌های کشور با هم رقابت کنند.