صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیشنهاد نجومی ثروتمند فرانسوی برای خرید میلان

پیشنهاد نجومی ثروتمند فرانسوی برای خرید میلان

به گزارش رسانههای ایتالیایی آث میلان با پیشنهاد ۸۹۰ میلیون پوندی برنارد آرنو، دومین مرد ثروتمند دنیا برای خرید این باشگاه مواجه شده است.
برخی رسانههای ایتالیایی گزارش دادند که برنارد آرنو، دومین مرد ثروتمند دنیا پیشنهادی خیرهکننده به مبلغ ۸۹۰ میلیون پوند برای خرید باشگاه آث میلان ارائه کرده است.
روزنامه ایل مساجرو رپورت در گزارش خود مدعی شد برناردو آرنو که دومین مرد ثروتمند دنیا و مالک برند لویی ویتون است برای خرید باشگاه آث میلان ابراز تمایل کرده و مبلغ خیرهکننده ۸۹۰ میلیون پوند پیشنهاد کرده است. بر اساس این گزارش الیوت منیجمنت که مالک فعلی باشگاه ایتالیایی است قصدی برای فروش میلان ندارد و پیش از این نیز پیشنهادهای دیگر را رد کرده بوده.
اما آرنوی فرانسوی برای گسترش امپراتوری تجاری خود مصمم بوده و گفته میشود به مالکین فعلی آث میلان اعلام کرده برنامههای بلندپروازانهای برای تغییرات گسترده در این باشگاه داشته و معتقد است در نهایت میتواند این معامله را به سرانجام برساند. الیوت منیجمنت مالک فعلی باشگاه در سال 2017 مالکیت میلان را به عهده گرفت.
با توجه به برنامههای اخیر آث میلان برای اسبابکشی از استادیوم سنسیرو و ساخت یک استادیوم جدید و مدرن به نظر میرسد این باشگاه به سرمایه کلانی نیاز خواهد داشت و همین موضوع احتمال فروش باشگاه را تقویت کرده است.