صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حذف شدن تیم ملی فوتبال زنان افغان از رده بندی جهانی تازه فیفا

حذف شدن تیم ملی فوتبال زنان افغان  از رده بندی جهانی تازه فیفا

در تازه ترین رده بندی جهانی، تیمهای ملی فوتبال زنان جهان که از سوی فیفا اعلام شده است تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به علت نداشتن فعالیت از رده بندی جهانی، توسط فیفا حذف شده است.
در این رده بندی تیمهای ملی فوتبال زنان امریکا، جرمنی و هالند در مکانهای اول تا سوم جهان قرار گرفتند.
در آسیا نیز آسترالیا، کوریایی جنوبی و جاپان ردههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادند، اما اسم افغانستان در میان ۱۶۱کشور حاضر در این رده بندی به چشم نمیخورد.
بر اساس قوانین فیفا تیمهای که در درازای ۱۸ماه پنج بازی رسمی انجام ندهند از رده بندی فیفا حذف میشوند.
این در حالیست که تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در سال ۲۰۱۳جایگاه ۱۰۸جهان را در اختیار داشت.
خواستیم دراین باره نظر کمیتۀ بانوان فدراسیون فوتبال را نیز داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر خبرنگار طلوعنیوز، این اداره حاضر به گفتگو نشد.