صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورش بازیکنان آرسنال علیه امری

شورش بازیکنان آرسنال  علیه امری

روزنامه میرر گزارش داد که برخی از بازیکنان جوان آرسنال برای کمک گرفتن و درخواست راهنمایی به دستیار سرمربی این تیم فردی لیونگبرگ مراجعه میکنند و نه اونای امری.
در حالی که پیش از این در انگلیس گزارش شده بود که برخی بازیکنان جوان آرسنال در رختکن این تیم اونای امری، سرمربی اسپانیاییشان را مسخره میکنند، حالا روزنامه انگلیسی میرر گزارش داده که اخیرا برخی از بازیکنان جوان آرسنال برای کمک گرفتن و درخواست راهنمایی، به جای اونای امری به دستیار او فردی لیونگبرگ مراجعه میکنند. این نشان میدهد که پایههای صندلی سرمربیگری امری در امیریتس لرزانتر از همیشه است.
با این حال هیات مدیره آرسنال به امری اعلام کرده که قصد ندارد او را در آینده نزدیک اخراج کند ولی او باید هر چه سریع تر فرمولی برای بهبود نتایج آرسنال پیدا کند.
میرر در گزارش خود اشاره  میکند که پیش از این هم ادعا شده بود تعدادی از بازیکنان جوان آرسنال در مقر تمرینی توپچیها در کالنی لندن، سرمربی خود را مسخره میکنند.
بر اساس گزارش جدید اما بخش قابل توجهی از بازیکنان جوان آرسنال برای کمک گرفتن و درخواست راهنمایی به جای امری به دستیار او فردی لیونگبرگ مراجعه میکنند چرا که معتقدند توصیههای امری به اندازه کافی روشن و مفید نیست.