صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالرحیم‌زی دوباره به تیم‌ ملی تکواندو بازگشت

عبدالرحیم‌زی دوباره به تیم‌ ملی تکواندو بازگشت

به گفته مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان، نثاراحمد عبدالرحیمزی دارنده مدال برنز تکواندو المپیک نوجوانان آرجانتین، بار دیگر به تیم ملی تکواندو افغانستان بازگشت.
این بازیکن بلند قامت تکواندو افغانستان، حدود پنج ماه قبل به دلیل بیتوجهی و نادیده گرفته شدن مدال المپیکیاش از سوی دولت، به رسم اعتراض از تیم ملی تکواندو افغانستان کنار رفته بود.
نثاراحمد عبدالرحیمزی در سال ۲۰۱۸ موفق شد که تنها مدال المپیک نوجوانان جهان را در رشته تکواندو برای افغانستان رقم بزند .
این مدال پس از دو مدال برنز روحالله نیکپا که در بازیهای المپیک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ در رشته تکواندو برای افغانستان بهدست آمد، سومین مدال باارزش در تاریخ ورزش کشور محسوب میشود.