صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سومین جشنواره ورزش‌های زمستانی در سه ولایت آغاز شد

سومین جشنواره  ورزش‌های زمستانی  در سه ولایت  آغاز شد

سومین جشنواره ورزشهای زمستانی در سه ولایت آغاز شده است.
مجیب قاریزاده عضو مطبوعات کمیتۀ ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که این جشنواره از سوی اتحادیه ورزشهای زمستانی و فدراسیونهای سنوبورد، اسکی، کرلینک، ایس اسکیتنگ، برگزار شده اند.
آقای قاریزاده افزود که این جشنوار ورزشی با اشتراک بیشتر از ۱۵۰ ورزشکار از ولایتهای بامیان، پنجشیر، کابل و میدان شهر آغاز گردید.
این جشنواره چهار روز دوام خواهد یافت.
قرار است پس از این مسابقات تیم سنوبورد افغانستان برای اشتراک در مسابقات کپ سنوبورد به پاکستان برود.
این مسابقات از ۱۶ فبروری تا ۲۲ فبروری در سوات پاکستان برگزار خواهند شد.