صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم اسنوبرد کشور در رقابت‌های جام آزاد پاکستان اشتراک می کند

تیم اسنوبرد کشور در رقابت‌های جام آزاد پاکستان اشتراک می کند

ورزشکاران اسنوبرد کشور پیش از اشتراک در این رقابت ها، تمرینات را در شهر سوات، برگزار کردند.
ورزشکاران اسنوبرد برای نخستین بار در کوههای کابل تمرین کردند
پنج ورزشکار فدراسیون اسنوبردنگ افغانستان به پاکستان رفته اند تا در رقابتهای جام آزاد که در این کشور برگزار می شود، شرکت کنند.
این رقابتها دو روز پیش آغاز شده اند و قراراست تا چها روز دیگر در شهر سوات پاکستان، ادامه یابند.
این در حالی است که این ورزشکاران نخستین بار است که در رقابتهای بیرون مرزی، اشتراک میکنند.
در این رقابتها، دو ورزشکار از ولایت پنجشیر، یک ورزشکار از بامیان و دو ورزشکار دیگر از ولایت کابل ، از افغانستان، نمایندهگی میکنند.
پیش از این نیز، ورزشکاران اسنوبرد کشور در رقابتهای زمستانی که در ولایت بامیان برگزار شد، شرکت کرده بودند.