صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یازدهمین دور مسابقات ملی گُلف در بامیان برگزار شد

 یازدهمین دور مسابقات ملی گُلف در بامیان برگزار شد

یازدهمین دور مسابقات ملی آماتور گلف، زیر عنوان «جام صلح و همدلی» در ولایت بامیان برگزار شده است. این نخستینبار است که بامیان از مسابقات ملی گُلف میزبانی میکند. عمران علی، سکرترجنرال فدراسیون گلف افغانستان گفت که همهساله این سلسله مسابقات تنها در کابل برگزار میشد؛ اما امسال برای نخستین بار خارج از کابل در بامیان برگزار شده است. آقای عمران افزود که بامیان یکی از ولایتهای امن و زیبا در کشور است و به همین دلیل، همواره مورد توجه ورزشکاران و سایر اقشار جامعه قرار دارد. فدراسیون گلف کشور، یکی از اهداف برگزاری این سلسله مسابقات را جلب توجه فدراسیونهای خارجی، بهویژه فدراسیون جهانی گُلف عنوان کرده و خواهان حمایت آنها از این رشتهی نوپای ورزشی در کشور شده است. سکرترجنرال فدراسیون گلف گفت که بیش از ۷۰ بازیکن دختر و پسر در این مسابقهی سهروزه اشتراک کردهاند و در پایان رقابتها، بهترین بازیکنان شناسایی و انتخاب میشوند تا بتوانند در مسابقات بینالمللی بیرق افغانستان را به اهتزاز درآورند.
بازیکنان تیم ملی گلف یکی از اهداف برگزاری مسابقه را ترویج همدیگرپذیری و ایجاد فضای صلح عنوان میکنند. مقامهای فدراسیون ملی گلف اما میگویند که یکی از هدفهای برگزاری چنین مسابقات تشویق بانوان است. بر بنیاد معلومات مسوولان این فدراسیون، در حال حاضر افغانستان نزدیک به ۴۰۰ بازیکن در رشتهی گلف دارد که بیشترین آنها را پسران تشکیل میدهند. مسوولان فدراسیون گلف میگویند که سال آینده این مسابقه را در ولایت هرات برگزار خواهند کرد تا باعث تشویق بیشتر ورزشکاران شود. ورزش گلف در افغانستان که حدود ۶ دهه قبل در افغانستان به صورت رسمی رایج شد، به دلایل مختلفی از جمله جنگ و ناامنی از رشد و گسترش باز ماند و به فراموشی سپرده شد. اما در سالهای اخیر، این ورزش دوباره علاقهمندان خاص خود را یافته که بیشتر در ولایتهای کابل، بامیان و هرات میباشند.