صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرمول یک "سبز" می‌شود؟

فرمول یک

مسئولین مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک که این فصل به خاطر همهگیری کرونا با تاخیر از ماه جولای آغاز شد، برنامهای بلند پروازانه را برای برگزاری "زیستمحیطیتر" رقابتها اعلام کردهاند. بر اساس این برنامه قرار است تا سال ۲۰۲۵ هیچ زباله پلاستیکی در مسابقات تولید نشود و علاوه بر آن تماشاچیان نیز با وسایل حمل و نقل پاک به محل مسابقه بروند. اما مهمترین قسمت این برنامه مربوط به میزان انتشار گازهای گلخانهای است؛ بزرگترین ایرادی که محافظان محیط زیست به این رشته ورزشی میگیرند. به گفته مسئولین فرمول یک، این رشته ورزشی تا سال ۲۰۳۰ کلاً عاری از دی اکسید کربن خواهد شد. از کارخانههای تولیدکننده خودروها گرفته تا حملونقل خودروها و خود ماشینها.
سوختهای ترکیبی
بر اساس برنامه فرمول یک، خودروسازها برای رسیدن به این هدف، به توسعه موتورهای دوگانه هایبرید فعلی ادامه خواهند داد. این موتورها قرار است در آینده با سوختهای ترکیبی کار کنند.
اما مسئله اصلی اینجاست که خودروهای مسابقات فرمول یک تنها مسئول ۰/۷ درصد کل دیاکسیدکربنی هستند که ورزش فرمول یک در مجموع منتشر میکند. بیش از ۷۰ درصد دیاکسیدکربن از طریق حملونقل تیمها و ماشین‌‌ها ایجاد میشود. اما مسئولین فرمول یک دقیقاً مشخص نکردهاند که در اینجا چگونه میخواهند انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهند.
قهرمانی فرمول یک؛ همیلتون بزرگترین راننده تاریخ است؟ در این برنامه صرفاً خیلی کلی قید شده که فرآیندهای لجستیک بهینه خواهند شد و شیوه حملونقل با کمترین انتشار دیاکسیدکربن انتخاب خواهد شد. این در حالی است که با وجود تقویم فشرده مسابقات فرمول یک و برگزاری ۲۰ گراندپری در چهار قاره مختلف در طول یک فصل، صرفنظر کردن از سفر با هواپیما عملاً غیرممکن خواهد بود.
چالشهای ۷۰ سالگی
فرمول یک امسال تولد ۷۰ سالگیاش را جشن میگیرد، اما چالشهایی که این ورزش هماکنون با آن روبروست، هرگز تا این حد بزرگ نبوده است.
در دورانی که دانشآموزان سراسر جهان در جنبش فراگیر "جمعهها برای آینده" هفته به هفته برای محافظت از اقلیم و توسعه پایدار تظاهرات میکنند، ورزش فرمول یک با منابعی که هدر میدهد، تحت فشار زیادی قرار دارد. محافظان محیط زیست با انتقاد از فرمول یک معتقدند که این رشته اتومبیلرانی دیگر متناسب با شرایط زمان نیست.