صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وضعیت فعلی به ویژه قرنطین مانع کار ورزشکاران وزنه‌برداری شده‌است

وضعیت فعلی به ویژه قرنطین مانع کار ورزشکاران وزنه‌برداری شده‌است

فدراسیون وزنهبرداری افغانستان میگوید که وضعیت فعلی به ویژه قرنطین مانع کار ورزشکاران این رشته ورزشی شدهاست.
محمداعظم کوهی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که با اینکه قرنطین کارهای آنان را با مشکل روبهرو کرده اما بازیکنان همچنان در حال تمرین هستند.
به گفته آقای کوهی وزنهبرداران افغانستان در حال حاضر خود را برای مسابقات آینده آماده میکنند.
وی جزئیاتی از بازیهای آینده ارائه نکرد اما گفت که آنها طبق یک برنامه منظم پس از قرنطین بازی را آغاز میکنند.
به گفته آقای کوهی پس از قرنطین، بازیها و برنامههای افزایش ظرفیت و برای تیم ملی بازیهای گزیشنی و برنامههای دیگر آغاز میشود.