صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشد خان در پنج سال گذشته ۲۵ روز را با خانواده‌اش سپری کرده است

راشد خان در پنج سال گذشته ۲۵ روز را  با خانواده‌اش سپری کرده است

راشد خان، ستارۀ کریکت افغانستان میگوید که در پنج سال گذشته صرف ۲۵ روز با خانواده خود سپری کرده است.
او این سخن را به روزنامه گاردین گفته است.
او میافزاید که بخاطر مصروفیت شدید در مسابقات کم فرصت یافته تا با اعضای خانواده خود حضوری ملاقات کند.
راشد خان، کیپتان بازیهای ۲۰ اورۀ افغانستان و ستارۀ لیگهای این رقابتها در سطح جهان اکنون در لندن بسر میبرد. انتظار میرود او در روزهای آینده در مسابقات صد توپه اشتراک کند.
بازیهای تجارتی صد توپه میان هشت تیم انگلستان بتاریخ ۲۱ام جولایی آغاز و یک ماه ادامه مییابد.
گزارش روزنامه گاردین میگوید که راشد خان برای سفر به کشورهای مختلف در هنگام کرونا، ۱۰۸ بار تست یا معاینه انجام داده و یک بار برای چندین روز قرنتین نیز بود.