صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری اولین انتخابات عمومی در ارمنستان پس از اصلاح قانون اساسی

برگزاری اولین انتخابات عمومی در ارمنستان  پس از اصلاح قانون اساسی

مردم ارمنستان براي شرکت در انتخابات عمومي به پاي صندوقهاي راي رفتهاند.
اين اولين انتخابات عمومي است که در اين کشور و از زمان اصلاح قانون اساسي و انتقال قدرت از رئيس جمهور به دولت به رياست نخست وزير برگزار ميشود.
نظرسنجيها نشان ميدهد که آراي حزب حاکم جمهوريخواهان سرژ سرکيسيان، رئيس جمهور فعلي، اندکي از رقباي خود جلوتر است.
احزاب مخالف هشدار دادند که تغييرات در قانون اساسي با اين هدف صورت گرفته که آقاي سرکيسيان رئيس جمهور پس از پايان دوران رئيس جمهوري در سال 2018 همچنان قدرت را در اين کشور در دست داشته باشد. دولت ارمنستان که هم اکنون در آن رئيس جمهور داراي قدرت اجرايي است، با تغيير قانون اساسي و افزايش اختيارات پارلمان تحت مديريت نخست وزير درخواهد آمد.
آقاي سرکيسيان ميتواند در سال 2018 نخستوزير شود و نتيجه اصلاحات تازه درعمل به اختيارات بيشتر براي او منتهي ميشود. (بي بي سي)