صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دست کم در۴۱ کشور جهان هنوز هم انسان ها به اتهام ساحری شکنجه می شوند

دست کم در۴۱ کشور جهان هنوز هم انسان ها به اتهام ساحری شکنجه می شوند

      در افسانه های کهن قصه های زیادی درمورد ساحران معمول بوده است. در قدیم ها باور به جادوگر نیز در میان عوام خیلی گسترده بود، اما اکنون اتحادیه مذهبی »مسیو« هشدار می دهد که هنوز توهم ساحرپنداری در شماری از کشور ها وجود دارد.
جاناتان شش ساله از رویدادی که خود تجربه کرده است به صفحه انترنتی سازمان خیریه کاتولیکی مسیو از یک رویداد تکاندهنده ای حکایت کرده است.
به گفته جاناتان او از پنجره اتاق سر و صدای جمعیتی از افرادی را می شنود که به سمت خانه آنان می آیند. او در ابتداء فکر می کند که شاید میله یا جشنی باشد. مردانی را می بینید که فانوس های چوبی دردست دارند و به سرعت متوجه می شود که آنان با صدای خشمگینی جادوگر صدا می کنند. دفعتاً به مادرش حمله می کنند و او را به تیر بسته، بعد لباس هایش راپاره می کنند و با کارد و آهن های داغ اوراشکنجه می کنند. این اتفاق به تاریخ دهم آگست سال ۲۰۱۲ درکشور پاپواگینه نو اتفاق افتاده است. این رویداد را صد ها تن حتی پولیس فقط نظارت می کرده اند و هیچکسی دست کمک دراز نکرده است. آنان حتی کودک اش ر اتهدید می کرده و می گفتند: »گم شو، اگر نه ترا هم به عنوان جادوگر آتش می زنیم.« این زن که کرستینا پاکوما نام داشت، از این حمله زنده ماند و اما چندی قبل درپی بیماری سرطان درگذشت.