صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا کمک مالی به صندوق جمعیت سازمان ملل را قطع کرد

 آمریکا کمک مالی به  صندوق جمعیت سازمان ملل را قطع کرد

دولت آمريکا تصميم گرفته کمک مالي خود به صندوق جمعيت سازمان ملل متحد را قطع کند.
وزارت خارجه آمريکا درنامهي به رئيس کميته روابط خارجي سناي اين کشور در توجيه اين تصميم گفته است که صندوق جمعيت سازمان ملل «از مديريت برنامهاي شامل سقط جنين اجباري و عقيمسازي غير داوطلبانه حمايت ميکند.» صندوق جمعيت سازمان ملل در اطلاعيهاي که روز سهشنبه در وبسايت خود منتشر کرد، اين اتهام را مردود و «ادعاي اشتباهآميز» توصيف کرد.
صندوق جمعيت يکي از نهادهاي سازمان ملل متحد است که ماموريت آن ترويج برنامه تنظيم خانواده و ارائه خدمات صحي به مادران و کودکان در بيش از يکصد و پنجاه کشور جهان است.
قطع کمک مالي به اين صندوق نخستين اقدام دولت دونالد ترامپ در کاهش کمک مالي به سازمان ملل و ساير نهادها و برنامههاي بينالمللي است که در جريان مبارزات انتخاباتي مطرح کرده بود. ايالات متحده مهمترين منبع کمک مالي به نهادهاي مختلف سازمان ملل محسوب ميشود و قطع يا کاهش اين کمکها ميتواند به برنامههاي اين نهادها آسيب جدي وارد کند. (بي بي سي)