صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در لیبیا پناهجویان را در بازار برده می‌فروشند

در لیبیا پناهجویان را  در بازار برده می‌فروشند

سازمان بينالمللي مهاجرت، وابسته به سازمان ملل، ميگويد که قاچاقچيان انسان ليبيا را به محلي براي فعاليت بازارهاي بردگان تبديل کردهاند و پناهجويان راهي اروپا را به اسارت گرفته و به کار اجباري واميدارند.
چند پناهجوي نجات يافته شهادت دادهاند که خريد و فروش شده و در اسارت به کار گرفته ميشدند. آنها ميگويند اسيرکنندگان در تماس با خانوادههايشان از آنها براي آزادي اسيرانشان باج ميخواستند.
سواحل شمال ليبيا نقاط کانوني براي پناهجويان و مهاجراني هستند که ميخواهند خود را از آفريقا به اروپا برسانند. پيش از اين گزارشهاي متعدد از اخاذي و خشونت مهاجران در ليبيا منتشر شده است، اما به گفته سازمان مهاجرت اکنون «طي روندي جديد و نگرانکننده» در ليبيا بازارهاي علني بردگان به راه افتاده است.
به شهادت پناهجويان نجات يافته خريد و فروش بردگان در پارکينگها يا ميدانها انجام ميشود و کساني که به بردگي گرفته شدهاند در کارگاهها يا خانههاي متروکه به کار وادار ميشوند.
برخي از آنان گفتهاند که اسيرکنندگان پيوسته آنها را کتک ميزدند. بنا بر اين گزارش قاچاقچيان براي رها کردن کساني که به اسارت ميبرند از خانوادههاي آنها چند صد دالر باج ميگيرند.  سازمان بينالمللي مهاجرت برخي از اسارتگاههاي بردگان را بازرسي کرده و ميگويد شواهد حاکي از آن است که سوءتغذيه، آزار جنسي و حتي قتل اسيران را تهديد ميکند. (بي بي سي)