صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رأی‌گیری مجدد در شورای امنیت بر سر «قطعنامه سوری»

رأی‌گیری مجدد در شورای امنیت بر سر  «قطعنامه سوری»

طرح پيشين قطعنامه درباره انجام تحقيقات بر سر «حمله کيمياوي» در سوريه تغيير چنداني نکرده. با وجود اين شوراي امنيت ميخواهد دوباره آن را همچون واکنشي به «حمله کيمياوي» به رأي بگذارد. اقدامي نمادين براي پرهيز از انفعال؟ شوراي امنيت سازمان ملل متحد ميخواهد روز چهارشنبه مجددا پيشنويس قطعنامهاي در رابطه با انجام تحقيقات درباره «حمله کيمياوي» در سوريه را به رأي بگذارد. اين چهارمين طرح قطعنامهاي است که در شوراي امنيت در رابطه با حمله اخير در سوريه ارائه ميشود. اين پيشنويس حمله کيمياوي احتمالي با بيش از 80 کشته را به شدت محکوم کرده و دولت سوريه را متعهد ميسازد که در روند تحقيقات، با بازرسان بينالمللي همکاري کند. پيشنويس قطعنامه را بريتانيا، فرانسه و آمريکا به طور مشترک تهيه کردهاند. رأيگيري پيشبينيشده در شوراي امنيت با توجه به احتمال تهديد روسيه به وتوي قطعنامه، چشمانداز روشني ندارد. البته ولاديمير پوتين روز سه شنبه از ادارات سازمان ملل در لاهه خواسته بود تا تحقيقات بينالمللي در رابطه با حمله احتمالي کيمياوي در سوريه را آغاز کنند. (دويچه وله)