صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هیأت نظارت بر انتخابات ایران: انتخابات جشنواره ثبت نام نیست

هیأت نظارت بر انتخابات ایران: انتخابات جشنواره ثبت نام نیست

سخنگوي هيات نظارت بر انتخابات ميگويد انتخابات جشنواره ثبتنام نيست. در چند روز گذشته صدها تن از شهروندان ايران به مراکز ثبت نام کانديدان انتخابات رياست جمهوري آن کشور مراجعه و ثبت نام کرده اند. اکثر کساني که ثبت نام کرده اند، افراد ناشناخته و بدون سابقه اجرايي مي باشد. اين روند با انتقادات شديد برخي شخصيت هاي آن کشور مواجه شده است.
ديروز محمد هاشمي برادر هاشمي رفسنجاني نيز براي کانديد رياست جمهوري ثبت نام کرد. محمد هاشمي علت کانديداتوري خود را تصميم جمعي و خانوادگي و پيگيري آرمانها و انديشههاي برادرش دانست. شمار داوطلبان از 1360 نفر گذشت.
محمد هاشمي رفسنجاني، رئيس سابق صدا و سيما و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، حميدرضا بابايي، وزير آموزش و پرورش دولت احمدينژاد و يکي از پنج نامزد «جمنا»، محمدمهدي زاهدي، وزير علوم سابق و رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دهم و صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزي دولت دهم، از جمله کساني هستند که در آخرين روز نام نويسي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري دوازدهم، ثبتنام کردند. به نوشته ايسنا، احتمال نامنويسي محمد باقر قاليباف، مهرداد بذرپاش و سعيد جليلي در آخرين روز ثبتنامها بالاست. رسانههاي داخلي ايران نوشتهاند روز پنجم با هجوم اصولگرايان همراه بود.
محمد هاشمي، هنگام ثبتنام به خبرنگاران گفت با برخي از اصلاحطلبها براي ورود به انتخابات مشورت کرده که نميخواهد نامي از آنها ببرد: «من هم مشورت داشتهام و هم به من تکليف شده که در انتخابات حضور داشته باشم.»
او افزود که نظر برادرش اين بود که بيشتر از يک نفر در صحنه حاضر باشد. ايسنا به نقل از هاشمي نوشت: « حرف زدن از کنارهگيري به نفع روحاني زود است.» (دويچه وله)