صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس نهاد انتخاباتی ترکیه: نتیجه همه‌پرسی معتبر است

رئیس نهاد انتخاباتی ترکیه: نتیجه همه‌پرسی معتبر است

سعدي گووان، رئيس نهاد ناظر بر انتخابات در ترکيه گفته است که نتيجه همهپرسي اخير در ترکيه را «معتبر» است.  آقاي گووان اين سخنان را پس از آن عنوان کرد که يک حزب عمده اصلي در اين کشور با نتيجه اين همهپرسي مخالفت کرده بود. اين حزب راي «مثبت» به همهپرسي را قبول نکرده و خواهان بازشماري 60 درصد آرا شده است.  حزب جمهوريخواه خلق با اشاره به برخي از بي نظميها در روند همهپرسي و نزديکي آرا موافقان و مخالفان شرکت کننده در رايگيري و همچنين استفاده از برگههاي رايگيري بدون مهر انتخاباتي، نتيجه اين همهپرسي و قانوني بودن آن را زير سوال برده است.  آقاي گووان درخصوص انتقاد اين حزب به خبرنگاران گفته است که برگههاي رايگيري بدون مهر از سوي نهاد عالي انتخاباتي صادر شده و معتبر بوده است.  حزب دموکراتيک خلقها، ديگر حزب اصلي مخالف در ترکيه نيز با نتايج اين همهپرسي مخالفت کرده است.
اين دو حزب مخالف اصلي ميگويند افزايش اختيارات به «ديکتاتوري» در ترکيه دامن خواهد زد.اين درحاليست که رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري ترکيه، ميگويد تغييرات پيشنهادي براي حل چالشهاي امنيتي در ترکيه، 9 ماه پس از کودتاي نافرجام در اين کشور و پرهيز از بهوجود آمدن دولتهاي ائتلافي ضعيف ضروري است. به گفته او ساختار تازه مشابه ساختار سياسي فرانسه و آمريکا خواهد بود و آرامش را به ترکيه بازميگرداند. (بي بي سي)