صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استرالیا صدور ویزای کار موقت را لغو می‌کند

استرالیا صدور ویزای کار موقت را لغو می‌کند

دولت استراليا صدور ويزاي کار موقت را متوقف کرده است.
روز سهشنبه مالکوم ترنبول، نخست وزير استراليا، گفت که دولت تصميم گرفته است تا صدور ويزاي کار موقت را متوقف کند و به جاي آن برنامهاي را به اجرا بگذارد که طبق آن، صدور ويزا مستلزم آشنايي بهتر با زبان انگليسي و مهارت کاري بالاتر خواهد بود.  در حالي که دولت به رهبري حزب ليبرال، با کاهش محبوبيت در ميان رايدهندگان مواجه است، آقاي ترنبول اين نظر را رد کرده که انگيزه لغو ويزاي کار موقت مقابله با جذابيت احزاب راستگراي مخالف مهاجرت از جمله حزب موسوم به «ملت واحد» است. اين حزب بر سياستهاي مليگرايانه تاکيد دارد.
نخست وزير استراليا گفته است که «اصلاحات مورد نظر ما تنها يک هدف دارد: تاکيد بر شغل براي استراليايي و ارزشهاي استراليايي.» او افزوده است که تغييرات جديد باعث خواهد شد تا نيروي کار داراي مهارت بالاتر وارد استراليا شود و در استخدام کارگر، «بيکاران استراليايي در برابر نيروي کار ارزان کشورهاي مهاجرخيز اولويت داشته باشند.»
آقاي تورنبول گفته است که «اگرچه ما ملتي متشکل از مهاجران هستيم اما اين واقعيت هم نبايد ناديده گرفته شود که شغل استراليايي حق کارگر استراليايي است.» نخست وزير استراليا افزوده است که «ديگر اجاز نخواهيم داد ويزاي 457 به وسيلهاي براي استخدام خارجيان در مشاغلي تبديل شود که استرالياييها حق اشتغال در آنها را دارند.» (بي بي سي)