صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

منابع مالی برنامه اتمی کوریای شمالی به نقل از یک دیپلمات سابق

 منابع مالی  برنامه اتمی کوریای شمالی به نقل از یک دیپلمات سابق

يک ديپلمات پيشين کورياي شمالي به «اشپيگل» گفته است که دولت کورياي شمالي هزينه برنامه اتمي خود را از جمله از راه فروش موتر، تسليحات و مواد مخدر تأمين ميکند و بدين منظور از دفاتر سياسي خود در خارج اين کشور بهره ميگيرد. گزارشگر نشريه آلماني «اشپيگل» يکي از ديپلماتهاي پيشين کورياي شمالي به نام هان جين ميونگ را ملاقات کرده که از دو سال پيش در سئول، پايتخت کورياي جنوبي، زندگي ميکند. هان جين ميونگ 43 ساله گفته است که احساس ميکند دولت کورياي شمالي از او که هدفش کار به عنوان ديپلمات بوده به عنوان يکي از تهيهکنندگان پول براي رژيم سوء استفاده کرده است.
در روزهاي اخير تنش در شبه جزيره کوريا و در روابط ميان کورياي شمالي و آمريکا بالا گرفته است. در رسانهها گمانهزني ميشود که منابع مالي برنامه هستهاي کورياي شمالي چگونه تأمين ميشود. ديپلمات سابق کورياي شمالي به «اشپيگل» گفته است که بيشتر نقاط اتکاي رژيم کيم جونگ اون در چين هستند و تحريمهاي غرب به سختي ميتوانند آنها را در بر بگيرند: «بسياري از مردم فکر ميکنند که چين ميتواند کورياي شمالي را کنترل کند، در حالي که موضوع برعکس است، يعني کورياي شمالي چين را کنترل ميکند.» (دويچه وله)