صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: برای مبارزه با قحطی در یمن به پول زیادی نیاز است

سازمان ملل: برای مبارزه با قحطی در یمن به پول زیادی نیاز است

آنتونيو گوترش، دبير کل سازمان ملل ميگويد براي مقابله با قحطي و آثار جنگ بر مردم يمن به پول زيادي نياز است.
آقاي گوترش در مراسم افتتاحيه نشست بينالمللي کمک به قحطيزدگان يمن در جينهوا، روز سهشنبه، گفته است: «هر 10 دقيقه يک کودک زير 5 سال بر اثر بيماريهاي قابل پيشگيري جان خود را در يمن از دست ميدهد.»
پيش از برگزاري اين نشست، استيون اوبراين، هماهنگ کننده کمکهاي اضطراري سازمان ملل از جامعه جهاني خواست براي کمک به قحطيزدگان در يمن در سال جاري بيش از دو ميليارد دالر در اختيار اين سازمان قرار دهند.
حدود 10 هزار نفر در دو سال گذشته به دليل جنگ، گرسنگي و بيماري جان خود را در اين کشور از دست دادهاند.
به گفته دبير کل سازمان ملل «در حال حاضر حدود 19 ميليون نفر که دو سوم جمعيت يمن را شامل ميشود به کمک هاي فوري نياز دارند.»
در کنفرانس ديروز چند کشور از جمله آمريکا، کويت، آلمان و عربستان وعده کمک مالي دادهاند.
برنامه جهاني غذاي سازمان ملل متعهد شده يک ميليارد دالر براي کمک به يمن هزينه کند و ماه پيش 5 ميليون نفر در اين کشور را سير کرد.
اما به گفته اين سازمان هنوز 9 ميليون نفر ديگر «نا امني شديد غذايي» دارند. (بي بي سي)