صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایالات متحده نصب سامانه ضد موشکی «تاد» را در کوریا شروع کرد

ایالات متحده نصب سامانه ضد موشکی «تاد» را در کوریا شروع کرد

به شمول وسيله اي را حمل مي کردند که شباهت به صندوق استوانه اي براي بخش پرتاب موشک را داشت. اين موترها به سوي همان جايي در حرکت بودند که قرار است سامان ضد موشکي «تاد» نصب گردد. اين منطقه 250 کيلومتر دورتر در جنوب سئول قرار دارد.
وزارت دفاع کورياي جنوبي آغاز نصب کامل اين سامانه را تاييد کرده و گفته است که تا پايان اين سال آماده استفاده مي گردد.
وزارت دفاع در اعلاميه اي گفته است: «کورياي جنوبي و ايالات متحده امريکا در پاسخ با تهديد پيشرونده هسته ي و موشکي کورياي شمالي تلاش نموده اند تا ظرفيت عملياتي زود هنگام  سامانه «تاد» را تامين نمايند». (دويچه وله)