صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا هزینه یک میلیارد دالری سیستم دفاع موشکی در خاک کوریای جنوبی را می‌پردازد

آمریکا هزینه یک میلیارد دالری سیستم دفاع موشکی  در خاک کوریای جنوبی را می‌پردازد

کورياي جنوبي ميگويد آمريکا موافقت کرده تا هزينه يک ميليارد دالري استقرار سيستم سپر دفاع موشکي در خاک اين کشور را بپردازد.
پيشتر دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا خواستار تجديد نظر در توافق تجاري با کورياي جنوبي و دريافت بهاي تجهيزات دفاع ضد موشکي ارسالي به آن کشور شده بود.  آقاي ترامپ گفته بود در نظر دارد «توافق وحشتناک» تجاري با کورياي جنوبي را بر هم بزند يا دوباره درباره آن مذاکره کند.
گزارش شده که توافق درباره پرداخت هزينهها در جريان مکالمه تلفني بين مشاوران امنيت ملي آمريکا و کورياي جنوبي صورت گرفته است. هدف از استقراراين سيستم مقابله با تهديدهاي موشکي کورياي شمالي اعلام شده است. اين سيستم دفاعي قادر به رديابي موشکهاي کورياي شمالي و شليک و سرنگوني آنها است.
براساس اين توافق آمريکا هزينه سختافزارهاي اين سيستم را مي پردازد و کورياي جنوبي محل استقرار آن را تامين ميکند. (بي بي سي)