صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای شمالی احتمالا در پی یک آزمایش هسته‌ای جدید است

کوریای شمالی احتمالا در پی یک آزمایش هسته‌ای جدید است

بهرغم تهديدات، کورياي شمالي ظاهرا تصميم دارد به يک آزمايش هستهاي جديد دست بزند. کارشناسان نظامي پس از بررسي تصاوير ماهوارهاي به اين نتيجه رسيدهاند. خبر دستگيري يک شهروند آمريکايي ديگر در کوريا تاييد شده است. از فعاليتهاي مشکوک در يکي از محوطههاي آزمايش نظامي کورياي شمالي، واقع در کوهستانهاي آن کشور سخن ميرود. کارشناسان بر اساس تصاوير ماهوارهاي احتمال آزمايش هستهاي جديد کورياي شمالي را منتفي نميدانند. اما اين امکان وجود دارد که اين فعاليتهاي نظامي با هدف ديگري صورت گرفته باشند.
تصاوير ماهوارهاي حکايت از فعاليتهاي نظامي کورياي شمالي در سايت اتمي «پونگيري» دارند. اين سايت اتمي شامل چندين تونل و محوطه آزمايش است و در کوههاي شمال شرقي کورياي شمالي قرار دارد.
در تصاوير ماهوارهاي که روز 25 اپريل تهيه شدهاند، جريان تخليه هواي يک تونل مشاهده ميشود. کارشناسان آمريکايي بر اين باورند که چنين اقداماتي ميتواند نشانه روند آمادهسازي محوطه براي انجام يک آزمايش هستهاي جديد باشد. از آن گذشته، شمار افرادي که در محوطه در رفت و آمد هستند، بيش از حالت عادي گزارش شده است.
کورياي شمالي روز دوشنبه، اعلام کرده بود که اين کشور توان آن را دارد، هر لحظهاي که اراده کند، دست به آزمايش هستهاي بزند. کورياي شمالي مدعي است که ظرف 10 سال گذشته مجموعا 5 بار اقدام به آزمايش هستهاي نموده که دو بار آن مربوط به سال 2016 ميشود. (دويچه وله)