صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خامنه‌ای در مورد بروز «ناامنی و فتنه» در انتخابات هشدار داد

 خامنه‌ای در مورد بروز «ناامنی و فتنه»  در انتخابات هشدار داد

آيتالله خامنهاي در تازهترين سخنان خود گفت «دشمن» ميخواهد با «ايجاد ناامني و فتنه» ايران را دچار «ناآرامي» و «تشنج» کند. او تهديد کرد با کساني که «امنيت» را برهم زنند برخورد شديد خواهد شد. روز چهارشنبه آيتالله خامنهاي، رهبر جمهوري اسلامي در سخنراني در دانشگاه «امام حسين» با اشاره به انتخابات رياست جمهوري در ايران گفت که اگر مردم «قانونشکني کنند، بداخلاقي کنند، اگر با حرفهاي خود دشمن را به خود اميدوار کنند، انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد.» اين سخنان يادآور برخورد او با حوادثي است که پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 رخ داد و معترضان به نتايج انتخابات از سوي او «جريان فتنه» نام گرفتند و متهم شدند که «امنيت ملي» را به خطر انداختهاند. به دنبال اين اتهام سرکوب معترضين در ايران شدت گرفت. اين بار نيز تنها 9 روز مانده به انتخابات رياست جمهوري علي خامنهاي بار ديگر هشدار داد: « اگر کسي بخواهد عليه امنيت کشور قيام کند، قطعاً با عکسالعمل و واکنش سخت مواجه خواهد شد.» او تهديد کرد که هرکس بخواهد «تخطي کند، قطعا بداند سيلي خواهد خورد.» (دويچه وله)