صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کابینه جاپان لایحه کناره‌گیری امپراتور را تصویب کرد

کابینه جاپان لایحه کناره‌گیری امپراتور را تصویب کرد

روز جمعه، هيئت دولت جاپان لايحه اجازه کنارهگيري امپراتور آکيهيتو را تصويب کرد. اين لايحه تنها شامل ماده مربوط به کنارهگيري آکيهيتو از سلطنت است و مجوز استفاده آن در آينده داده نشده است.
وزير مسئول امور کابينه جاپان گفته است که اين لايحه به امضاي شينزو آبه، نخست وزير، رسيده و فورا به پارلمان جاپان ارسال خواهد شد و انتظار ميرود پارلمان جاپان آن را به سرعت بررسي کند و به آن راي مثبت بدهد.
براساس اين لايحه، قانون کنارهگيري امپراتور آکيهيتو سه سال اعتبار دارد و او ميتواند ظرف اين مدت از مقام خود استعفا بدهد.
 برخي منابع نزديک به دربار گفتهاند انتظار ميرود امپراتور آکيهيتو تا پايان سال آينده ميلادي استعفاي خود را اعلام کند.
سنت متداول در جاپان اين بوده که امپراتور تا پايان عمر اين سمت را حفظ کند و اين نخستين بار در دويست سال اخير است که يکي از امپراتوران جاپان از مقام خود کنارهگيري ميکند. (بي بي سي)