صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران برنده شد

روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران برنده شد

از جمع 56 ميليون شهروند واجد شرايط رأيدهي، بيشتر از 41 ميليون تن آنها در اين انتخابات شرکت کرده بودند. به اين ترتيب ميزان اشتراک در اين انتخابات ريلست جمهوري 73 درصد بوده است.
به خاطر حضور گسترده مردم، وزارت داخله ايران روز جمعه (19 مي 2017) روند رأيدهي را چندين ساعت تمديد کرد. مراکز انتخاباتي تا نيمه شب به وقت محلي باز بودند.
رأي دهندگان به آن وعده روحاني 68 ساله چشم اميد بسته اند که گفته است ميخواهد ايران را به روي جهان بازتر و ليبرالتر بسازد و اقتصاد اين کشور را، که تحت فشار تحريم هاي بين المللي قرار داشت، دوباره به چرخش درآورد. در زمان رياست جمهوري روحاني توافقات هسته يي ميان ايران و قدرت هاي بزرگ جهان عقد گرديد. در بدل آن اکثريت تعزيرات اقتصادي عليه اين کشور لغو ساخته شدند. (دويچه وله)