صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استرالیا به مهاجرین با قایق ها ضرب الاجل داد

استرالیا به مهاجرین با قایق ها ضرب الاجل داد

حکومت استراليا به مهاجريني که با قايق ها به صورت غير قانوني به اين کشور آمده اند، اولتيماتوم داد که بايد تا اول اکتبر تقاضاي پناهندگي بدهند، در غيرآن برگشت داده مي شوند.
اين موضوع را پتر دتوم، وزير امور مهاجرت استراليا به روز يکشنبه به وقت محلي ابراز کرد. او تصريح کرد که استراليا نمي تواند به انسان هايي کمک اجتماعي بدهد که مهاجرين واقعي نيستند.
در حال حاضر حدود 7500 مهاجر در استراليا به سر مي برند که با قايق ها آمده اند. وزارت امور مهاجرت اين کشور مي گويد که اين مهاجرين قسماً پنج سال پيش به آستراليا آمده اند.
پتر دتوم تاکيد کرد: «ما انتظار داريم، اگر اين مهاجرين نتوانند دليل براي پناهندگي شان ارايه دهند، در اين صورت بايد کشور ما را به زودي ترک کنند.»
وزير امور مهاجرت استراليا افزود که حکومت مي خواهد مانع آن شود که ديگر قايق هاي حامل مهاجرين در مسير راه به سوي استراليا روان شوند.
مهاجريني که با قايق ها مي آيند، به جزاير پاسيفيک انتقال مي يابند. 800 تن آنها در جزيره  مانوس هستند که به کشور پاپوآ گينه نو تعلق دارد.
اما بعد از آنکه محکمه عالي کمپ هاي مهاجرين را غيرقانوني اعلام کرد، حالا حکومت اين کشورها مي خواهد آنها را مسدود کند. (دويچه وله)