صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهوری برازیل: نوار صوتی من دست‌کاری شده است

 رئیس جمهوری برازیل: نوار صوتی من دست‌کاری شده است

رئيسجمهوري برازيل که با اتهام دريافت ميليونها دالر رشوه روبروست، گفته نوار صوتي صداي او که به عنوان مدرک عليهاش استفاده شده ‹دستکاري› شده است. ميشل تمر از ديوان عالي خواسته به همين علت تحقيق و تفحص عليه او را تعليق کند.
او طي سخناني تدافعي گفته درستي نوار صوتي که به طور مخفيانه از مکالمه او ضبط شده بايد ارزيابي شود.
آن طور که گزارش شده در اين نوار صوتي صداي آقاي تمر شنيده ميشود که در مورد پرداخت حق سکوت به يک سياست‌‍مدار زنداني صحبت ميکند.
آقاي تمر به فساد مالي و سوء استفاده از قدرت و تلاش براي توقف روند قضايي متهم است اما خودش همه اين اتهامها را رد ميکند.
همزمان با وجود بالا گرفتن موج اعتراضها براي کنارهگيري از قدرت، آقاي تمر مکررا گفته قصد استعفاء ندارد. نوار صوتي مورد مناقشه، در جريان ديدار آقاي تمر با جوسلي باتيستا، مديرعامل شرکت بستهبندي گوشت جيبياس ضبط شده و آن طور که به نظر ميرسد در خلال آن آقاي تمر در حال بحث کردن درباره پرداخت رشوه به ادواردو کونا، رئيس مجلس سفلي پارلمان برازيل است؛ کسي که اکنون به جرم فساد مالي در زندان است.
‹رشوه به آقاي کونا› با هدف ساکت نگه داشتن او از بيان حقايقي درباره رسوايي بزرگ مالي در ميان مقامهاي برازيل است؛ رسوايي که تحقيق و تفحص درباره آن مدتهاست در جريان است و در برازيل به «عمليات کارواش» شهرت يافته است. (بي بي سي)