صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدها آواره عراقی در اردوگاه موصل مسموم شدند

صدها آواره عراقی در اردوگاه موصل مسموم شدند

بر اساس گزارشها، صدها نفر در يک اردوگاه آوارگان در شرق موصل به دليل «مسموميت غذايي» بيمار شدهاند، يک کودک هم درگذشته که تصور ميشود اين مسموميت عامل مرگ او باشد. گفته شده که اين آوارگان بعد از افطار کردن حالت تهوع داشتند و آب بدن شان کم شده بود. اردوگاه «حسن شام» که در حد فاصل بين اربيل و موصل واقع است، محل اسکان آوارگاني است که حين جنگ نيروهاي دولتي عراق با گروه موسوم به دولت اسلامي (داعش) در موصل، از خانههايشان گريختهاند. ارتش عراق شبهنظاميان داعش را در غرب موصل تحت محاصرهاي شديد قرار داده است. کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در بيانيهاي درباره مسموميت...
آوارگان گفته است: « 800 مورد بيماري در اين زمينه ثبت شده است که 200 نفر آنها به شفاخانه منتقل شدهاند.»در اين منطقه فقط سه شفاخانه وجود دارد.
کميسارياي پناهندگان درباره روند اتفاقات اخير اظهار «نگراني شديد» کرده است.
در بيانيه اين نهاد آمده است: « کارکنان (ما) در طول شب با همکاري سازمانهاي ديگر و مقامهاي مسئول در پي هماهنگي واکنش مناسبي به اين اتفاق بودهاند تا مطمئن شوند که مسمومشدگان فورا درمان و يا در موارد جديتر به شفاخانه منتقل شوند.»
به گزارش خبرگزاري روداو در کردستان، غذاي ساکنان اين اردوگاه در رستوراني در اربيل تهيه و پخته ميشده اما «يک سازمان خيريه قطري مسئوليت انتقال آن را به اردوگاه حسن شام عهدهدار بوده است.»
بر همين اساس به نقل از يکي از ناظران اين اردوگاه گفته شده پيش از اين انتقال غذا توسط «سازمانهاي بيروني» ممنوع بود اما مسئولان تحت فشار قرار گرفتند و اين تصميم عوض شد.
اردوگاه حسن شام يکي از 13 اردوگاهي است که توسط کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در موصل ساخته شده و بيش از 6200 آواره عراقي که از موصل و روستاهاي نزديک گريختهاند، در آن زندگي ميکنند. ( بي بي سي)