صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از ۶۵ میلیون بی‌خانمان در جهان

بیش از ۶۵ میلیون بی‌خانمان در جهان

براساس اعلام کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان 65 ميليون و ششصد هزار نفر در جهان پناهنده و يا پناهجو (متقاضي پناهندگي) هستند و يا در کشورهايشان بيجا شدهاند.
براساس گزارش ساليانه اين سازمان، تعداد اين افراد در پايان سال 2016 ميلادي نسبت به سال ماقبل 300 هزار نفر بيشتر شده است.
اين سازمان گفته است که اين آمار بالاترين نرخ اينگونه افراد در جهان است که تاکنون ثبت شده است.
درگيريهاي سوريه باعث بيجا شدن جمعيت بسياري از مردم اين کشور شده است. براساس گزارشها دو سوم جمعيت کل سوريه بيخانمان شدهاند.
همچنين براساس گزارشها بيش از 4 ميليون عراقي و بيش از 3 ميليون شهروند سودان جنوبي نيز از خانههاي خود فرار کردهاند.
به گفته مقامهاي اين سازمان بينالمللي اين آمارها نشانگر عدم موفقيت جامعه جهاني در حل بحرانها است.
فيليپو گرندي، رئيس کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان، در همين رابطه گفته است: «به نظر ميرسد که جهان قادر به ايجاد و برقراري صلح نيست.»
آقاي گرندي همچنين درباره فشارهايي که افراد بيخانمان ممکن است بر کشورهاي فقير جهان وارد کنند، هشدار داده است.
براساس گزارشها 84 درصد جميعت بيجا شده در جهان مربوط به کشورهاي فقير و يا اقتصاد متوسط هستند.
تعداد پناهندگان بر حسب کشور: افغانستان2 ميليون و 500 هزار نفر،سودان جنوبي يک ميليون و 400 هزار نفر، سوريه 5 ميليون 500 هزار نفر(6ميليون و300هزار سوري نيز در داخل کشور خود بيجا شدهاند).
آمار پناهنده، پناهجو و بيجا شده به تفکيک: بيست و دو ميليون و پانصد هزار نفر پناهنده،چهل ميليون و سيصد هزار نفر بيجا شده در داخل کشور، دو ميليون هشتصد هزار نفر متقاضي پناهندگي (پناهجو).
چه کشورهايي ميزبان پناهندگان هستند: ترکيه: دو ميليون و نهصد هزار نفر، پاکستان: يک ميليون و چهارصد هزار نفر، لبنان: يک ميليون نفر، ايران: 979 هزار و چهارصد نفر ، اوگاندا: 940 هزار و هشتصد نفر، اتيوپي: 791 هزار و ششصد نفر.  (بي بي سي)