صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پادشاه عربستان سعودی ولیعهد جدیدی منصوب کرد

پادشاه عربستان سعودی ولیعهد جدیدی منصوب کرد

پادشاه عربستان سعودي وليعهد جديدي برگزيده است.
ديروز چهارشنبه، 31 جوزا (21 جون) ملک سلمان بن عبداالعزيز، پادشاه عربستان سعودي، با صدور فرماني فرزندش محمد را به عنوان وليعهد جديد اين کشور معرفي کرده است. امير محمد بن سلمان جانشين امير محمد بن نائف، برادرزاده پادشاه ميشود که تا کنون سمت وليعهدي را داشته است.
در اين فرمان که خبرگزاري رسمي سعودي متن آن را مخابره کرده آمده است که پادشاه با عنايت به رايزني و تصميم اکثريت 31 عضو از 34 عضو «هيئت بيعت» و با توجه به تعاليم و موازين شرع و در راستاي حفظ و پيشبرد منافع کشور عربستان سعودي، مقرر کرده است که امير محمد بن نائف از وليعهدي و سمت نايب اول نخست وزير و وزير کشور معاف و امير محمد بن سلمان به سمت وليعهد و نائب اول نخست وزير منصوب شود. وي سمت وزارت دفاع را نيز همچنان حفظ خواهد کرد. پادشاه سعودي از همگان براي بيعت با محمد بن سلمان دعوت کرده و براي سهولت اعلام بيعت بدون نياز به سفر به مکه جهت بيعت حضوري، به فرمانداران محلي دستور داده از جانب وليعهد بيعت آنان را بپذيرند. به گزارش خبرگزاري دولتي سعودي، پس از صدور فرمان پادشاه، امير محمد بن نائف، وليعهد سابق، با وليعهد جديد «بيعت کرد.»
امير عبدالعزيز بن سعود بن نائف، سي و چهار ساله، به سمت وزارت داخله منصوب شده است. اين فرمان همچنين شامل انتصابات دولتي متعدد ديگري است. پدر بزرگ او امير نائف بن عبدالعزيز از سال 2011 تا زمان مرگش در سال 2012 وليعهد و نايب اول نخست وزير عربستان بود.

محمد بن سلمان، که 31 سال دارد، تا پيش از اين سمت نايب وليعهد، نايب دوم نخست وزير و وزير دفاع در کابينه سعودي را در اختيار داشت. ( بي بي سي)