صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تصمیم تاجیکستان و پاکستان به مبارزه مشترک با تروریسم

تصمیم تاجیکستان و پاکستان به مبارزه مشترک با تروریسم

رهبران تاجيکستان و پاکستان گفته اند که تقويت همکاريهاي دفاعي و امنيتي دو کشور به رفع چالشهاي موجود، بويژه در امر از ميان بردن افراط گرايي و ترويسم در منطقه، کمک مي کند. در جريان ديدار رسمي محمد نواز شريف، نخست وزير پاکستان، از تاجيکستان، سه سند همکاري، از جمله بيانيه مشترک رهبران دو کشور زير عنوان «راه به سوي شريکي استراتژيک براي همبستگي منطقه اي» امضا شده است.
نخست وزير پاکستان پس از ديدار با ام امعلي رحمان، رئيس جمهوري تاجيکستان، به خبرنگاران گفت: «امروز ما باز هم به اهداف مشترَکمان براي از ميان بردن آفت افراط گرايي و تروريسم در منطقه تأکيد کرديم.
ما با خوشنودي ابراز داشتيم که همکاريهاي دوجانبه دفاعي و امنيتي ما رو به گسترش است و به رفع اين چالشها کمک ميکند. ميخواهم يادآور شوم، که نخستين نشست گروه کاري مشترَک تاجيکستان و پاکستان در زمينه مقابله با تروريسم بينالمللي در ماه ميلادي جاري (جولاي 2017) در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد.»
آقاي رحمان هم ضمن سخنراني در نزد خبرنگاران گفت که در کنار همکاريهاي تجاري و سياسي و فرهنگي بشري ميان دو کشور وضعيت کنوني افغانستان هم از موضوعات محوري اين ملاقات بوده است.
وي افزود: «به اعتدال آوردن وضع افغانستان و استقرار صلح و ثبات کامل در اين کشور همسايه براي دولتهاي ما نهايت مهم است. ما تصميم گرفتيم که به منظور مساعدت به روند برقراري صلح و ثبات پايدار در آن (کشور) هماهنگي و همکاري دوجانبه وچند جانبه مؤثري داشته باشيم.»
رئيس جمهوري تاجيکستان افزود که مبارزه با تروريسم و افراط گرايي، قاچاق مواد مخدِر و جرايم ديگر فراملي که «براي امنيت هر دو کشور و تمام منطقه خطر ايجاد ميسازند» در محور ملاقات آنها قرار داشته و هماهنگي بيشتر در «فعاليت خدمات مخصوص و ديگر ساختارهاي مربوطه دو دولت تقاضاي زمان دانسته شد.» ( بي بي سي)