صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محدودیت فرمان مهاجرتی ترامپ بازهم کاهش یافت

محدودیت فرمان مهاجرتی ترامپ بازهم کاهش یافت

با حکم دادگاهي در آمريکا محدوديت موقت ورود شهروندان کشورهاي عمدتا مسلمان به اين کشور کاهش يافته است.
دادگاه فدرال بخش هونولولو، مرکز ايالت هاوايي در آمريکا، حکم کرده است که فرمان رئيس جمهوري در مورد ممنوعيت سفر شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان به آمريکا نميتواند شامل پدر بزرگ، مادر بزرگ و برخي ديگر از خويشاوندان شهروندان آمريکايي شود و اين اشخاص بايد اجازه داشته باشند براي ديدن اقوام خود به آمريکا سفر کنند.
فرمان آقاي ترامپ براي ممنوعيت موقت ورود شهروندان کشورهاي ايران، ليبي، سومالي، سودان، سوريه و يمن و محدوديت قبول پناهجو که در جنوري سال جاري صادر شد به دليل احکام شماري از دادگاههاي فدرال عليه اين فرمان به اجرا در نيامد.
آقاي ترامپ در ماه مارچ، با تغييراتي شامل کاهش محدوديتها و حذف کشور عراق، فرمان ديگري در اين زمينه صادر کرد که بازهم به دليل احکام قضايي عليه آن، اجرايي نشد.  ماه گذشته، دادگاه عالي ايالات متحده پس از رسيدگي به شکايت دولت عليه احکام دادگاههاي فدرال، راي داد که فرمان آقاي ترامپ با مفاد قوانين مربوط به اختيارات رئيس جمهوري در حفظ امنيت ملي از طريق محدوديت موقت ورود اتباع بيگانه انطباق دارد و مواد قانوني اساسي در مورد عدم تبعيض مذهبي را هم نقض نميکند. قضات دادگاه عالي در عين حال مقرر کردند که اتباع اين کشورها در صورتي که همسر، والدين، فرزندان، نامزدها و خواهران يا برادران اشخاص داراي تابعيت آمريکايي باشند مشمول اين فرمان نميشوند و بايد اجازه داشته باشند براي ديدار خويشاوندان خود به آمريکا سفر کنند.
دادستاني ايالت هاوايي با مراجعه به دادگاه بخش در هونولولو، خواستار تعميم اين معافيت به تمامي خويشاوندان نزديک شهروندان آمريکايي شده بود.
قاضي دادگاه هنگام صدور حکم، به شدت از استنباط دولت از مفهوم «خويشاوند» انتقاد کرد و آن را «آنتي-تز عقل سليم» خواند. او گفت که «به عنوان مثال، عقل سليم حکم ميکند که پدر بزرگ و مادر بزرگ به عنوان نماد خويشاوندي مورد شناسايي قرار گيرند.» ( بي بي سي)