صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای جنوبی پیشنهاد مذاکره نظامی با همسایه شمالی خود را داده است

کوریای جنوبی پیشنهاد مذاکره نظامی با همسایه شمالی خود را داده است

کورياي جنوبي پيشنهاد داده است تا با کورياي شمالي وارد مذاکرات نظامي شود.  اين اقدام مقامات کورياي جنوبي پس از چند هفته تنش در اين منطقه و بويژه در ارتباط با آزمايشهاي موشکي کورياي شمالي صورت گرفته است.
درصورت عملي شدن مذاکرات، اين گفتگوها اولين ديدار سطح عالي بين دو طرف از سال 2015 خواهد بود.
به گفته يک مقام ارشد کورياي جنوبي محور اصلي اين مذاکرات توقف «همه فعاليتهاي خصمانه که ميتواند تنش نظامي را در مرز بين دو کوريا افزايش دهد» خواهد بود.
مون جائي اين، رئيس جمهور کورياي جنوبي، هميشه خواهان ارتباط با کورياي شمالي بوده است.  رئيس جمهور کورياي جنوبي در يک سخنراني که اخير در برلين، پايتخت آلمان، انجام داد گفت که گفتگو با کورياي شمالي اکنون از هر زمان ديگري مهمتر است.  وي همچنين خواهان امضاي معاهده صلح بين دو کورياشد. او در اين اظهارت تاکيد کرد که امضاي معاهده صلح بين دو کوريابراي آنهايي که ميخواهند به برنامه سلاحهاي هستهاي کورياي شمالي خاتمه دهند ضروري است.  اين درحاليست که آزمايشهاي موشکي کورياي شمالي بويژه آزمايش موشکي بين قارهاي آن کشور نقض مکرر قطعنامههاي سازمان ملل متحد است.
کورياي شمالي در ماه هاي گذشته به برنامه موشکي اش شدت بخشيده است و اين موضوع با انتقاد شديد آمريکا همراه شده است.
آزمايش موشکي کورياي شمالي در آستانه روز استقلال آمريکا و يک روز پس از گفت و گوي تلفني دونالد ترامپ با همتاي چيني اش و نخستوزير جاپان درباره فعاليت هاي موشکي پيونگ يانگ صورت گرفت. ( بي بي سي)