صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیوان دادگستری اروپا: پناهجویان باید در کشور محل ورود تقاضای پناهندگی کنند

دیوان دادگستری اروپا:  پناهجویان باید در کشور محل ورود تقاضای پناهندگی کنند

ديوان دادگستري اتحاديه اروپا راي داده است که رسيدگي به درخواست پناهجويي بايد در اولين کشور محل ورود پناهجو صورت گيرد. در جريان هجوم پناهجويان در سال هاي 2015 و 2016، کشورهاي اتحاديه اروپا مرزهاي خود را باز کردند به نحوي که پناهجويان ميتوانستند از يک کشور عازم کشورهاي ديگر عضو اتحاديه اروپا شوند.
ديوان دادگستري اروپا استدلال دولتهاي اتريش و اسلوانيا را پذيرفت که اين کشورها حق دارند پناهجويان را به کشور محل ورود آنان بازگردانند. اين راي ميتواند باعث جابجايي پناهجوياني شود که پس از ورود به يکي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به کشورهاي ديگر عضو رفتهاند. در پرونده ديگري که در ديوان مطرح است، مشاور عالي ديوان توزيع پناهجويان بين کشورهاي عضو را قانوني دانسته است.
اين راي پس از رسيدگي به شکايت يک پناهجوي سوري که از کورواسيا وارد اسلووني شده بود و دو پناهجوي افغان که از طريق اسلووني و کورواسيا به اتريش رسيده بودند صادر شد. هم اتريش و هم اسلووني از اعطاي کمک بينالمللي به اين پناهجويان خودداري کرده بودند و آنان نيز با استناد به «مقررات دوبلين» عليه دولتهاي اين دو کشور به ديوان دادگستري اروپا شکايت کردند. طبق مقررات دوبلين، هر گاه پناهجويي به يکي از کشورهاي عضو اتحاديه وارد شود، همان کشور موظف است به درخواست پناهندگي او رسيدگي کند و در صورت دارا بودن شرايط، به او پناهندگي بدهد. دادگاه نيز راي داد که کورواسيا و اتريش موظف بودهاند درخواست پناهجويان براي برخورداري از حمايت بينالمللي را برآورده کند و دادن اجازه به آنان براي عبور از مرز و ورود به يک کشور ديگر عضو اتحاديه بدون داشتن ويزا غيرقانوني بوده است. ( بي بي سي)