صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجمع امنیت آسیا: در برابر تهدید افراطگرایی از رسانه های اجتماعی استفاده بیشتر صورت گیرد

 مجمع امنیت آسیا: در برابر تهدید افراطگرایی از رسانه های اجتماعی استفاده بیشتر صورت گیرد

براي مبارزه در برابر خشونت افراطگرايي در آسيا، رسانه هاي اجتماعي در محراق توجه بيشتر بايد قرار گيرند. نمايندگان بيش از بيست کشور آسيايي مصمم اند که روي اين موضوع در مانيلا به توافق برسند.
نشست سران کشورهاي آسيايي در شهر مانيلا پايتخت فليپين برگزار شد. خارجه ده عضو مجمع کشورهاي جنوب شرق آسيا و نمايندگان 17 کشور همکار در اين گردهمايي شرکت کرده اند. آنان مصمم اند که يک رويکرد منطقه اي را به هدف مبارزه در برابر تهديدات امنيتي ايجاد کنند.
پيش از برگزاري اين نشست، پيش نويس اعلاميه اي ترتيب يافته است که در آن بر چگونگي استفاده بيشتر از رسانه هاي اجتماعي در برابر گسترش خشونت افراطگرايي تاکيد شده است. در بخشي از اين اعلاميه که در اختيار خبرگزاري اسوشيتدپرس قرار گرفته است آمده است: «فعاليت هاي تروريستي اخير زير هر نام و شعار، از سوي وزراي شرکت کننده در اين گردهمايي با شديدترين الفاظ نکوهش خواهند شد.» در بخشي  از اين اعلاميه تذکر رفته است که «آنان همچنان يادداشتي را در خصوص الزامي دانستن استفاده کامل و موثر از رسانه هاي اجتماعي براي مبارزه با گسترش فعاليت هاي تروريستي از طريق آنلاين، مطرح کرده اند». مجمع منطقه اي کشورهاي جنوب شرق آسيا همچنان در نظر دارد که روي ايجاد يک ميکانيزم موثر به هدف گسترش تلاش ها در ساحه امنيت فناوري اطلاعات و ارتباطات، به گفتگو بپردازند.
جاپان، ماليزيا و سنگاپور به گونه داوطلبانه متعهد شده اند که رهبري اين ميکانيزم را به پيش ببرند. فليپين که در حال حاضر ميزباني مجمع منطقه اي دولت هاي جنوب شرق آسيا را به عهده دارد، يکي از کشورهاييست که از فعاليت هاي افراطگرايي متاثر شده است. مقامات فليپين گفته اند که در حال حاضر ايدئولوژي راديکال «دولت اسلامي» در جنوب اين کشور رو به گسترش است. به بيان آنان، گروه هاي محلي از رسانه هاي اجتماعي به عنوان ابزار ابتدائي استفاده کرده و به سربازگيري مي پردازند. فعاليت هاي آنان کشورهاي اندونيزيا، سنگاپور و ماليزيا را نيز در بر مي گيرد.( دويچه وله)