صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ديوان عالي هند سه طلاقه کردن مسلمانان را ممنوع کرد

ديوان عالي هند سه طلاقه کردن مسلمانان را ممنوع کرد

روز سهشنبه، 31 اسد (22 آگست)، قضات ديوان عالي هند راي دادند که رسم سه طلاقه کردن در ميان مسلمانان مغاير قانون اساسي اين کشور است و بايد ملغي شود. اين راي در پي رسيدگي به دادخواستهاي متعدد براي غير مجاز اعلام کردن سه طلاقه کردن زنان صادر شده است. ممنوعيت سه طلاقه با راي اکثريت هيئت قضات متشکل از پنج قاضي مرد صادر شد که هندو، مسيحي، مسلمان، سيک و زرتشتي بودند. سه تن از قضات به غيرقانوني بودن رسم سه طلاقه و دو تن از آنان، از جمله رئيس ديوان عالي، به قانوني بودن اين رسم راي دادند. رئيس ديوان عالي اعلام کرد که با توجه به نظر هيئت قضات، رسم سه طلاقه کردن به حالت تعليق در ميآيد و دولت ملزم است ظرف شش ماه قوانين لازم براي لغو اين رسم را تصويب و اجرايي کند.
ادامه از ص1- پيشتر، ديوان عالي سه طلاقه کردن را به مدت شش ماه به حالت تعليق درآورده و از دولت خواسته بود هر چه سريعتر قوانين لازم در اين مورد به تصويب برساند و هشدار داده بود که اگر ظرف شش ماه چنين قانوني سرانجام تکليف اين مساله را روشن نکند، حکم تعليق را تمديد خواهد کرد.
يک مرد مسلمان طبق رسوم براي سه طلاقه کردن زنان اجازه دارد با سه بار تکرار لفظ «طلاق» يا سه بار خواندن صيغه طلاق در يک مرحله، زن خود را طلاق دهد. برخي از مردان مسلمان هندي با استفاده از اين رسم، از طريق نامه، تماس تلفني و اخيرا پيامرسان، همسرانشان را طلاق دادهاند.
مخالفان سه طلاقه اسلامي اين رسم را ناقض حقوق اوليه زنان ميدانند و پژوهشگران اجتماعي گفتهاند در نتيجه اين رسم، هزاران زن مسلمان هندي اجبارا مطلقه و در شرايطي دشوار به حال خود رها شدهاند. به گفته منتقدان سه طلاقه کردن، شواهدي وجود دارد که مردان با توسل به تهديد به سه طلاقه کردن همسرشان، مانع از اظهار نظر و اعتراض آنان نسبت به رفتار ناخوشايند و حتي خيانت خود ميشوند. آنان وجود چنين حقي براي مردان را عاملي در تضعيف نهاد خانواده و تزلزل در روابط زناشويي ميدانند.
در مقابل، مسلمانان مدافع اين رسم معتقدند که ممنوعيت سه طلاقه کردن به معني دخالت در امور ديني ملت است و دولت مجاز به چنين مداخلهاي نيست. به خصوص در شرايط کنوني که ملي گرايان هندو به رهبري نارندرا مودي، نخست وزير، قدرت را در دست دارند، مسلمانان نسبت به هرگونه شائبه مداخله دولت در امور ديني خود حساسيت بيشتري نشان ميدهند.( بي بي سي)