صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شديدترين توفان 12 سال اخير آمريکا به تگزاس رسيد

شديدترين توفان 12 سال اخير آمريکا به تگزاس رسيد

توفان هاروي با بادهايي به سرعت 215 کيلومتر در ساعت به ايالت تگزاس آمريکا رسيده و مناطق ساحلي اين ايالت را در هم کوبيده است.
اين توفان تندبادهايي شديدتر نيز همراه دارد و برآورد ميشود که طي آن نزديک به يک متر باران ببارد.
توفان هاروي شديدترين توفاني است که آمريکا در 12 سال گذشته با آن روبرو ميشود. فرماندار تگزاس درباره سيلاب بيسابقه در برخي مناطق هشدار داده و گفته است تگزاس با يک «فاجعه خيلي بزرگ» روبرو است. دونالد ترامپ با استفاده از اختيار رئيس جمهور براي اعلان فاجعه، امکان کمک دولت فدرال به مناطق فاجعهزده را فراهم کرده است.  هزاران نفر از مردم شهر کورپوس کريستي، که در مسير توفان زندگي ميکنند، با ترک خانههايشان فرار کردهاند. شهردار راکپورت هم از همه ساکنان خواسته است که خانههايشان را تخليه کنند.
به گزارش سيبياس چند نفر در يک خانه سالمندان که سقفش خراب شده گير افتادهاند و تيمهاي نجات هم نميتوانند به آنها برسند. مرکز ملي توفانهاي آمريکا هشدار داده است که در فصل توفاني پيش رو در مناطقي خطر سيلهاي مرگبار وجود دارد. آخرين بار در آمريکا سال 2005 توفانهايي با قدرت مشابه توفان هاروي (تندباد با سرعت بين 209 تا 251 کيلومتر در ساعت) به ثبت رسيد. در توفان کاترينا، در آگست 2005، نزديک به دو هزار نفر کشته شدند. در توفان ويلما، در اکتبر همان سال، 87 نفر کشته شدند. جيمز کوک، خبرنگار بيبيسي که به شهر توفانزده کورپوس کريستي رفته، ميگويد: «اين توفان قدرتمند، خطرناک و هولناک است.»
شهر کورپوس کريستي بندري مهم براي صنعت نفت ايالت تگزاس است. نزديک به نيمي از پالايش نفت آمريکا در اين ايالت انجام ميشود و نگراني از احتمال کمبود سوخت با توجه به تاثير توفان بر توليد، باعث افزايش قيمت سوخت شده است. ( بي بي سي)