صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چين تحريمهاي جديدي عليه کورياي شمالي وضع کرد

چين تحريمهاي جديدي عليه کورياي شمالي وضع کرد

چين اشخاص و شرکتهاي کورياي شمالي را از انجام معاملههاي جديد در اين کشور منع کرده است. وزارت تجارت چين با اعلام اين محدوديتها گفته است درخواستهاي کورياي شمالي براي سرمايهگذاريهاي جديد چين در آن کشور پذيرفته نخواهند شد. اقدام جديد چين مطابق تحريمهاي جديد سازمان ملل متحد عليه کورياي شمالي و در پاسخ به آزمايشهاي موشکي اين کشور است.

سازمان ملل متحد ششم آگست تحريمهاي جديدي را عليه کورياي شمالي وضع کرده که ميتواند تاثير مهمي روي صادرات اين کشور بگذارد. چين گفته است در اجراي اين تحريمها ديگر از کورياي شمالي زغال سنگ، سنگهاي معدني، سرب، آهن و غذاهاي دريايي وارد نخواهد کرد. در همين حال کورياي شمالي دست به آزمايش سه موشک کوتاه برد زده که گفته شده با موفقيت همراه نبوده است.

ارتش آمريکا گفته است کورياي شمالي سه موشک بالستيک کوتاهبرد پرتاب کرده که پرتاب دو موشک با شکست مواجه شد و موشک سوم بلافاصله پس از پرتاب منفجر شد. فرماندهي آسيا-اقيانوسيه ارتش آمريکا گفته است اين پرتابهاي جديد تهديدي براي گوام که کورياي شمالي گفته به آن حمله ميکند نيستند. تنشها ميان کورياي شمالي، همسايگانش و آمريکا بر سر آزمايشهاي موشکي اين کشور بيش از پيش افزايش يافته است.  کورياي شمالي اين سه موشک را در واکنش به مانور نظامي مشترک آمريکا و کورياي جنوبي پرتاب کرد. برگزاري اين مانور با انتقاد شديد کورياي شمالي روبهرو شده است. ( بي بي سي)