صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خانه آزادي: ازبکستان به اصلاحات اساسي نياز دارد

خانه آزادي: ازبکستان به اصلاحات اساسي نياز دارد

سازمان خانه آزادي ميگويد با گذشت يک سال از مرگ اسلام کريمف، رئيس جمهوري ازبکستان، نشانههاي تغيير در اين کشور پرجمعيت آسياي ميانه به چشم ميخورد، اما اين تغييرات به معناي اصلاحات اصولي در اين کشور نيست. «ازبکستان: يک سال بعد»، عنوان گزارشي است به قلم بختيار نشانف، معاون مدير بخش اوراسياي انستيتوي بينالمللي جمهوريت که در سايت خانه آزادي منتشر شده است. در اين گزارش آقاي نشانف معتقد است که شوکت ميرضيايف، رئيس جمهوري جديد ازبکستان، با تغييراتي اندک به دنبال تقويت قدرت خود است، تا دمکراتيزه کردن اين کشور.
آقاي نشانف مينويسد: «نشانههاي تغييرات مثبت در ازبکستان وجود دارد، بويژه در فضاي رسانهاي. رسانههاي ازبکستان اکنون مطالبي منتشر ميکنند که در آن به طور غيرمستقيم يا بندرت مستقيم از سياستهاي موروثي انتقاد ميکنند و خواهان تغيير هستند؛ چيزي که در عهد اسلام کريمف ناديده و ناشنيده بود. رئيس جمهور جديد مقررات تجاري و اقتصادي را هم تسهيل کرده، بويژه در زمينه صادرات. او گامهايي هم براي آزادي ارز ملي برداشته است. همچنين، ازبکستان رابطه با همسايگان خود را به ميزان قابل توجهي بهتر ساخته است.»
با اين حال، خانه آزادي ميگويد که اين اقدامات براي دستيابي کامل به اصلاحات بنيادي در همه زمينهها کافي نيست. اين سازمان از کشورها و نهادهاي بينالمللي خواسته پيشرفتهاي ازبکستان را به رسميت بشناسند و همزمان دولت آقاي ميرضيايف را به اصلاحات بيشتر در عرصههاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي وادار سازند.
در اين گزارش همچنين آمده: «هيچ کدام از اين تغييرات به معناي اصلاحات بنيادي در هيچ عرصهاي نيست و ظاهرا هدف از آنها تقويت جايگاه (آقاي) ميرضيايف است. به نظر ميرسد دولت ميرضيايف راه چين و تا حدي روسيه را انتخاب کرده و تمرکز سنگيني بر اقتصاد دارد و اصلاحات سياسي را فقط در حدي قبول دارد که به اين سياستها کمک کند.»
در روزهاي آينده يک سال از درگذشت اسلام کريمف، رئيس جمهوري سابق ازبکستان مي گذرد که 27 سال زمان قدرت را در اين کشور پرجمعيت آسياي ميانه و غني از منابع گاز در دست داشت.
هرچند تاريخ درگذشت او دوم سپتامبر سال گذشته اعلام شده بود، اما خانه آزادي مي نويسد که به احتمال زياد او 27 اوت فوت کرده باشد.
پس از درگذشت آقاي کريمف، شوکت ميرضيايف، نخست وزير سابق زمام قدرت را در ازبکستان به دست گرفت. آقاي ميرضيايف تعدادي از زندانيان سياسي را آزاد کرده و روابط ازبکستان را با همسايگانش بهبود بخشيده است. او در انتخابات رياست جمهوري که ماه دسامبر سال گذشته برگزار شد، با بيش از 88 درصد آرا بر رقيبان خود پيروز شد. ( بي بي سي)