صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۵ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ: جهان پيام جديد کورياي شمالي را رسا و واضح دريافت کرد

ترامپ: جهان پيام جديد کورياي شمالي را رسا و واضح دريافت کرد

رئيس جمهوري آمريکا عبور موشک نظامي کورياي شمالي از فراز خاک جاپان را محکوم کرده و چين و روسيه با ابراز نگراني از شرايط شبهجزيره کوريا، آمريکا و کورياي جنوبي را هم در بروز اين وضعيت مسئول دانستهاند.  دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا در نخستين واکنش خود به پرواز موشک کورياي شمالي از فراز خاک جاپان در روز سهشنبه، 7 سنبله (29 آگست)، گفته است که «جهان جديدترين پيام کورياي شمالي را رسا و واضح دريافت کرد.» در بيانيه اي که کاخ سفيد منتشر کرده، به نقل از آقاي ترامپ آمده است که «اين رژيم بياعتنايي خود نسبت به همسايگانش، به تمامي اعضاي سازمان ملل متحد و به حداقل معيارهاي رفتار قابل قبول بينالمللي را به نمايش گذاشته است.»
ادامه از ص1-  رئيس جمهوري با اظهار اينکه «اقدامات تهديد آميز و بي ثبات ساز تنها باعث انزواي بيشتر رژيم کورياي شمالي در منطقه و در ميان تمامي ملل جهان مي شود» افزوده است: «همه گزينه ها روي ميز است.»
به گفته مقامات چيني و روسي پرتاب موشک از فراز خاک جاپان بحران کوريا را وارد مرحله جديدي کرده است
سخنگوي وزارت خارجه چين با نادرست خواندن اقدام کورياي شمالي در پرتاب موشک از فراز خاک جاپان، ايالات متحده و کورياي جنوبي را نيز در تشديد بحران در شبهجزيره کره مسئول دانست و گفت: «ايالات متحده و کورياي جنوبي مرتبا به برگزاري مانورهاي مشترک نظامي مبادرت وزيده و به اين ترتيب، بر کورياي شمالي فشار نظامي وارد آوردهاند.» خانم هوا گفت «پس از مانورهاي مکرر و تشديد دور باطل بحران، آيا اين دو کشور احساس ميکنند که به حل و فصل مسالمتآميز اين موضوع نزديکتر شدهاند؟» وي افزود: «سابقه امر نشان داده است که فشار و تحريم نميتواند معضل کنوني را از اساس حل کند.»
روز سهشنبه، دولت روسيه نيز شرايط موجود در شبهجزيره کره را «بسيار نگران کننده» توصيف کرد. سرگئي ريابکوف، معاون وزير خارجه روسيه به خبرنگاران گفت که «ما شاهد حرکت اوضاع به سوي وخامت بيشتر هستيم و تحولات کلي اين منطقه را خطرناک ميدانيم.» وي نيز آمريکا و کورياي جنوبي را تا حدودي مسئول وخامت اوضاع دانست و گفت که تمرينهاي نظامي مشترک دو کشور که روز 21 آگست آغاز شده «در تحريک کورياي شمالي به پرتاب موشکي جديد نقشي داشته است.»( بي بي سي)