صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پارلمان عراق عليه همهپرسي استقلال کردستان راي داد

پارلمان عراق عليه همهپرسي استقلال کردستان راي داد

روز سهشنبه، 21 سنبله (12 سپتمبر)، اعضاي مجلس نمايندگان عراق با تصويب طرحي، مخالفت خود با برگزاري همهپرسي استقلال اقليم کردستان عراق ابراز داشتند و از حيدر عبادي، نخست وزير خواستند تا «به تمامي اقدامات لازم» براي حفظ پکيارچگي اين کشور دست بزند. روز گذشته، 120 نفر از نمايندگان مجلس عراق با تسليم طرحي از مجلس خواستند عليه اين همهپرسي راي داده و دولت را به جلوگيري از برگزاري آن ملزم سازند. مقامات دولت خودگردان اقليم کردستان روز 25 سپتمبر را براي برگزاري همهپرسي استقلال اين سرزمين از عراق تعيين کردهاند.  پيشتر، دفتر نخست وزير عراق در مورد گفته بود...
ادامه از ص1-که دولت «خود را متعهد به پذيرش نتايج همهپرسي نميداند.» در مقابل، مسعود بارزاني، رئيس اقليم کردستان تاکيد داشته که همهپرسي مطابق برنامه در زمان مقرر برگزار خواهد شد. وي با درخواست تعويق همهپرسي مخالفت کرده است.
آقاي بارزاني در گفتوگويي با بي بيسي فارسي نگرانيهاي مطرحشده درباره عواقب احتمالي همهپرسي را رد کرد و در پاسخ به احتمال افزايش بيثباتي در اثر همهپرسي گفت: «اصلا چه موقع اينجا امنيت و آسايش داشته که ما از به هم خوردنش بترسيم؟ کي عراق يکپارچه بوده که الان از به هم خوردنش بترسيم؟ آنها که اين حرفها را ميزنند فقط بهانه ميتراشند.»
اين همهپرسي در مناطق عمدتا کردنشين عراق برگزار ميشود و تنها کردهاي عراق اجازه شرکت در اين همهپرسي را دارند و انتظار ميرود اکثريت قابل توجهي از رايدهندگان از استقلال اقليم کردستان حمايت کنند.
با وجود تصويب طرح مخالفت با همه پرسي در پارلمان عراق، مشخص نيست که دولت اين کشور از چه امکاناتي براي جلوگيري از برگزاري همهپرسي يا اجراي نتيجه آن برخوردار است.
علاوه بر دولت فدرال عراق، دولتهاي ايران و ترکيه نيز با تصميم دولت اقليم خودگردان براي برگزاري همهپرسي مخالفت کردهاند و آمريکا نيز چنين اقدامي را مناسب ندانسته است. ( بي بي سي)