صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نتیجه همه‌پرسی اقلیم کردستان: بیش از ۹۲ درصد رای به استقلال دادند

نتیجه همه‌پرسی اقلیم کردستان: بیش از ۹۲ درصد رای به استقلال دادند

کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق میگوید بیش از ۹۲ درصد کسانی که در همهپرسی برای استقلال کردستان عراق شرکت کردند، به آن رای مثبت دادهاند. این کمیسیون گفته است ۹۲.۷ درصد مردم به جدایی کردستان از عراق رای مثبت دادهاند. این همهپرسی روز دوشنبه ۲۵ سپتمبر برگزار شد. نتیجه اعلامشده باید از سوی دادگاه استیناف اقلیم کردستان عراق تایید شود. به گزارش سایت روداو، نزدیک به دولت اقلیم کردستان عراق، از مجموع ۳,۰۸۵,۹۳۵ رای معتبر تعداد ۲,۸۶۱,۴۷۱ نفر در همهپرسی به استقلال کردستان رای مثبت دادهاند. رئیس کمیسیون انتخابات کردستان به خبرنگاران گفت که روند رایگیری موفقیتآمیز بوده و ناظران بینالمللی درستی انتخابات را تایید کردهاند.
رهبران کردستان عراق گفتهاند رای مثبت مردم به آنها این اختیار را میدهد که مذاکرات استقلال از عراق را با دولت مرکزی و کشورهای همسایه آغاز کنند. ساعتی پیش از اعلام نتایج نهایی، حیدر عبادی، نخستوزیر عراق از اقلیم کردستان خواست تا نتیجه همهپرسی استقلال را لغو کند.
آقای عبادی گفت او «هرگز» در مورد نتیجه این همهپرسی «مذاکره» نخواهد کرد و از کردها خواست تا در چارچوب قانون اساسی عراق وارد مذاکره شوند.
نخستوزیر عراق متعهد شد تا «حاکمیت عراق را بر همه نواحی کردستان این کشور برقرار کند.»
آقای عبادی دیروز چهارشنبه ۲۷ سپتمبر گفت او «هرگز» با مقامهای اقلیم کردستان عراق بر سر این همهپرسی، «مذاکره» نخواهد کرد.
آقای عبادی گفت اگر آنها (مقامهای اقلیم کردستان) میخواهند اقدام به مذاکره کنند، باید همهپرسی و نتیجه آن را لغو کنند.
دولت عراق و بیشتر جامعه جهانی با همهپرسی استقلال کردستان عراق مخالف بودند. بیشتر نگرانیها مربوط به تاثیرات بیثبات کننده بالقوه این اقدام به خصوص تاثیر آن بر مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) است. ( بی بی سی)