صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر دارایی بریتانیا: با دشمن خواندن مذاکره‌کنندگان اروپایی بدسلیقگی کردم

وزیر دارایی بریتانیا:  با دشمن خواندن مذاکره‌کنندگان اروپایی بدسلیقگی کردم

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا، در یک مصاحبه تلویزیونی مذاکرهکنندگان اتحادیه اروپا را «دشمن» خواند. آقای هاموند کمی بعد گفت در صحبتهایش «در استفاده از کلمات بدسلیقگی» کرده است. به گزارش بیبیسی ، وزیر دارایی بریتانیا در مصاحبهای گفت: «ما همه در مسیر مشترکی میرویم. ما همه دستور کار مشترکی داریم. ما همه پشت سر نخست وزیرمان ایستادهایم. دشمن و حریف آن بیرون است. آنها آن طرف میز نشستهاند و کسانی هستند که ما مجبوریم با آنها مذاکره کنیم.» این اظهارات آقای هاموند کمی پس از آن بیان شد که میشل بارنیه، مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا، در پایان پنجمین دور از گفتگوها گفت مذاکرات خروج بریتانیا به بنبست رسیده است.
وزیر دارایی بریتانیا گفته است منظورش تاکید بر وحدت مردم بریتانیا بود و از اینکه با بدسلیقگی مذاکرهکنندگان اروپا را «دشمن» خوانده متاسف است. او گفت: «ما با دوستانمان و شرکایمان در اتحادیه اروپا برای توافق خروجی که برای دو طرف مفید باشد همکاری میکنیم.»
هرچند که فیلیپ هاموند از استفاده از کلمه «دشمن» اظهار تاسف کرده، منتقدانش برای این حرف به او حمله کرده‌‌اند.
جان مکدانل، وزیر دارایی کابینه سایه از حزب کارگر، اظهارات آقای هاموند را «رویکرد جاهلانه از دولتی در حال شکست» خوانده و گفته است: «توهین به اتحادیه اروپا راه محافظت از منافع اقتصادی ما نیست.»